Thông báo về việc Kết quả họp Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018

Căn cứ Biên bản số 19/BBHĐ ngày 08 tháng 3 năm 2018 Họp Hội đồng khoa học và công nghệ xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở lĩnh vực Công nghiệp, Nông nghiệp nông thôn và Bảo vệ  Môi trường; và Biên bản số 20/BBHĐ ngày 08 tháng 3 năm 2018 Họp Hội đồng khoa học và công nghệ xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2018

 

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo kết quả họp Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018, đến quí tổ chức/cá nhân có đề xuất nhiệm vụ (Download File danh sách)

 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có danh mục đề tài, dự án được thống nhất thực hiện, phối hợp cùng Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở hoàn chỉnh mục điêu, nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng, để trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt.

Có vấn đề gì cần trao đổi thêm, xin liên hệ qua phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ - ĐT: 02753.6019991.

Sở Khoa học và Công nghệ xin trân trọng cảm ơn Quí tổ chức, cá nhân đã quan tâm đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở  năm 2018, và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đề xuất của Quí vị trong thời gian tới!./.