Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nghị định có 06 chương với 30 điều, thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nghị định đã quy định cụ thể tiêu chí xác định quy mô của doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa dựa trên lĩnh vực hoạt động, số lao động tham gia đóng BHXH bình quân năm, tổng doanh thu của năm và tổng vốn đầu tư.

Về hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực: DNNVV được miễn phí truy cập thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hỗ trợ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm. Doanh nghiệp nhỏ được giảm tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm. Doanh nghiệp vừa được giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm.

Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm, được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho DNNVV. Học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo. Lao động của DNNVV tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng thì được miễn chi phí đào tạo. DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp (tối thiểu 10 học viên) nhưng không quá 01 lần trên năm.

Về hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo:

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường; chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV.

- Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu; miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; được cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm;

- Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm; chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học (không quá 20 triệu đồng trên một khoá đào tạo và không quá 01 khoá đào tạo/năm); hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng phí cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

 

Nội dung và định mức hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được quy định tại khoản 2, khoản 7 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn tham gia Đề án theo một trong các phương thức sau: (1) Có hợp đồng hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp dẫn dắt trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; (2) Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào; (3) Có hợp đồng bán chung sản phẩm; (4) Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu vùng.

Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương và trách nhiệm của DNNVV. Đối với UBND cấp tỉnh, có 05 nội dung: (1) Xây dựng, sửa đổi và ban hành chủ trương, chính sách về hỗ trợ doanh DNNVV phù hợp với quy định của pháp luật; (2) Bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nội dung hỗ trợ DNNVV, Đề án hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định này; (3) Xây dựng, tổ chức thực hiện hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn; (4) Giao đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp quy định tại Nghị định này; (5) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan tình hình hỗ trợ DNNVV của địa phương.

Huỳnh Cao Thọ
Sở Khoa học và Công nghệ