Kế hoạch số 117/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020
Xem nội dung Kế hoạch: Tải về