Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hố Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-VPCT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2019,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm sau:

1. Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ thiết kế chế tạo một số dòng thiết bị phục vụ cho chế biến dừa xuất khẩu”.

2. Dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ sấy bằng hiệu ứng nhà kính tích hợp giám sát và dự báo thông minh cho các sản phẩm đặc trưng vùng Tây Nam Bộ”.

Hồ sơ đăng ký, mục tiêu và nội dung nghiên cứu thực hiện theo Thông báo số 03/TB-VPCT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ./

 

Thông báo số 03/TB-VPCT: Tải về