Các phòng ban

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

- Điạ chỉ: 280 Đường 3 tháng 2, phường 3, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275-3829365     Fax: 0275-823179

- Email: skhcn@bentre.gov.vn; vanphongso@dost-bentre.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC:

 

 TT  Họ tên  Chức vụ  Số điện thoại
 Cơ quan Nhà riêng Di động
 01  Lâm Văn Tân
Giám đốc Sở 0275-2211667  

0944.075.886

lvtan.skhcn@bentre.gov.vn

 02  Võ Văn Truyền Phó Giám đốc Sở - Kiêm Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL 0275-3817577    
 

0918.330.163

vvtruyen.skhcn@bentre.gov.vn

 03 Nguyễn Văn Vưng Phó Giám đốc Sở 0275-3824843  

0918.776.516

nvvung.skhcn@bentre.gov.vn

 04 Võ Thị Thanh Hà Phó Giám đốc Sở - Kiêm Giám đốc Trung tâm ƯD TB KHCN    

0918.816.556

vttha.skhcn@bentre.gov.vn


CÁC PHÒNG BAN:

- Văn phòng Sở: Điện thoại: 0275-3829365
- Thanh tra Sở: Điện thoại: 0275-3812627
- Phòng Kế hoạch -Tài chính: Điện thoại: 0275-3601997
- Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0275-3829335

- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ: Điện thoại: 0275-2.211673
- Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0275-3812629
- Phòng Quản lý KH&CN cơ sở: 0275-3601991

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
+ Điạ chỉ: 44 Ngô Quyền, Phường 3, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3822272 - Fax: 0275-3810735

 

- Trung tâm trực thuộc Chi cục: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

+ Điện thoại: 0275-3561563 - Fax: 0275-3810735

- Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ:
+ Địa chỉ: 415A Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3827522 - Fax: 0275-3827522

- Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
+ Điạ chỉ: 280 Đường 3 tháng 2, phường 3, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
+ Điện thoại: 0275-3827358 - Fax: 0275-3827358

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG SỞ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN-ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN KH&CN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1