Thông báo số 1383/TB-SKHCN về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 3363/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bến Tre năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị có liên quan hoàn thiện và chính thức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ:

 

http://www.motcua.bentre.gov.vn đối với 03 thủ tục hành chính:

(1) Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
(2) Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
(3) Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức, cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng. Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan và người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu./.